Financovanie

Z AKÝCH ZDROJOV JE FINANCOVANÁ ČINNOSŤ SAMARITÁN, N. O.?

  • z príspevkov za poskytované služby
  • z darov od fyzických a právnických osôb
  • z príspevkov miest a obcí za sociálne služby
  • reklamná činnosť
  • sponzorstvo
  • hospodárska činnosť – preprava osôb
  • každý rok nás môžu občania finančne podporiť prostredníctvom určitého percenta (určené zákonom) dane z príjímov.