Projekt:

Program INTERREG III

V rámci štrukturálnych fondov Európska únia navrhla vytvoriť štyri špeciálne programy, iniciatívy Jedna z iniciatív Európskych spoločenstiev je INTERREG III, ktorý podporuje cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu a má rôzne zamerania.. Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

INTERREG IIIA (cezhraničná spolupráca)

Hlavným cieľom tohto zamerania je zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi susednými krajinami a rozvíjanie cezhraničných ekonomických a sociálnych centier prostredníctvom spoločných stratégií udržateľného územného rozvoja. Riadiacim orgánom bolo v zmysle uznesenia vlády SR č. 359/2002 určené Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Program INTERREG IIIA SR – ČR, projekt Pomoc bez hraníc

V roku 2006 organizácia Samaritán n. o. nadviazala spoluprácu a partnerstvo s Charitou Sv. Rodiny Nový Hrozenkov (člen medzinárodných zložiek Caritas Internationalis a Caritas Európa), ktorá má podobné sociálno-zdravotné zameranie ako naša organizácia a v rámci výzvy Interreg IIIA podala projekt Pomoc bez hraníc, ktorého hlavnou myšlienkou je výmena praktických i teoretických skúseností v sociálnych službách so zahraničným partnerom. Projekt bol schválený a začal sa realizovať v júli 2007. Spolupráca prebieha formou intenzívnej komunikácie a organizovania výmenných stáží.

Obsahom výmenných stáží s českým partnerom v jeho zariadení a naopak je výmena praktických skúseností pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o občana v domácom prostredí neformálnym spôsobom ale aj utužovanie medziľudských vzťahov, odbremenenie zamestnancov a manažmentu organizácie od psychických a fyzických stresov. Odborné stáže podporia neformálne vzdelávanie a prepojenie teórie s praxou.

Aktivity realizované v rámci projektu za rok 2007:

Prvou aktivitou realizovanou v rámci projektu bolo komunitné plánovanie v Martine. Na stretnutí sa naplánovala komunitná aktivizácia, spolupráca, spôsob komunikácie a monitorovania nových zavedených spôsobov opatrovateľskej praxi. Spoločným komunitným plánovaním predpokladáme dosiahnutie komplexnejšej starostlivosti o starých a chorých občanov v domácom prostredí.

V auguste 2007 sa uskutočnilo partnerské stretnutie v Martine, ktorého cieľom bolo zorganizovanie workshopu zamestnancov, dobrovoľníkov a partnerov projektu, ale aj návšteva sociálno-zdravotných zariadení v Martine a návšteva kultúrno-spoločenských podujatí. Partnerského stretnutia sa zúčastnilo 5 zamestnancov z Charity sv. rodiny Nový Hrozenkov.

V septembri nasledovala opatrovateľská stáž v Martine a ďalej opatrovateľské stáže Novom Hrozenkove (október, december) zamerané na sociálnu a opatrovateľskú prácu, začleňovanie ťažko zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti, starostlivosť nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie a získavanie praktických skúseností pri plnení úloh opatrovateľa z hostiteľského prostredia. Stáží v trvaní 5 dní sa zúčastnili vždy 3 opatrovateľky partnerských organizácii v hostiteľskom prostredí.

Poslednou aktivitou v roku 2007 bola Odborná stáž - vnútorný manažment v Martine zameraná na riešenie problémov, fungovanie systému riadenia, porovnávanie silných a slabých stránok SR – ČR v sociálnej oblasti a najmä problematika tvorby a zavádzania štandardov kvality do praxe.

Aktivity, ktoré budú realizované v roku 2008:

  • Opatrovateľská stáž v Martine,
  • Odborná stáž – Vnútorný manažment v Novom Hrozenkove,
  • Partnerské stretnutie v Novom Hrozenkove,
  • Komunitné plánovanie v Novom Hrozenkove.

Týmto sme Vám chceli priblížiť obsah a cieľ projektu Pomoc bez hraníc, ktorý nám pomáha nadobúdať nové skúsenosti, ktoré využijeme na zefektívnenie a skvalitnenie nami poskytovaných služieb. Tiež chceme poďakovať všetkým, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom do našich aktivít zainteresovaní a dúfame, že naša spolupráca bude aj v budúcnosti úspešne pokračovať.