Opatrovateľská služba

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (OS) starým, chorým občanom v ich domácom prostredí, v rámci ktorej opatrovateľka podľa potreby občana pomáha pri následovnych úkonoch:

ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

Opatrovateľská služba sa vykonáva v pracovné dni aj cez soboty a nedele podľa individuálnych potrieb občana. Za poskytované služby občan prispieva podľa smernice riaditeľa Samaritán, n.o..

Príspevok je použitý na hlavnú činnosť OS Samaritán, n.o.

 

Zahájenie opatrovateľskej služby

Na zahájenie opatrovateľskej služby je potrebné:

 • Občan (príbuzní) si podá žiadosť na mestskom úrade Martin – odbor soc. starostlivosti
 • Mestský úrad posúdi žiadosť občana a vydá rozhodnutie na základe prijatého VZN
 • Po kladnom rozhodnutí zabezpečí OS poskytovateľ, pre ktorého sa občan rozhodne

Na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a sociálneho prieskumu v rodine sa uzatvorí s občanom zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Postup pri zahájení opatrovateľskej služby na obci:

 • Obecný úrad (ďalej „OÚ“) vydá VZN ohľadom opatrovateľskej služby (ďalej „OS“).
 • Občan si dá žiadosť na OÚ na OS a poskytne OÚ posledné potvrdenie o výške dôchodku.
 • Ďalej si dá potvrdiť tlačivo o zdravotnom stave ošetrujúcemu lekárovi.
 • OÚ vykoná prieskum potreby OS občana a vydá rozhodnutie o jej potrebe podľa platného VZN.
 • Starosta osloví poskytovateľa OS s ktorým má podpísanú zmluvu o poskytovaní OS.
 • Občan zaplatí za poskytnutú OS na OÚ. OÚ uhradí platbu za OS poskytovateľovi OS.

 • U opatrovaného občana je záznam OS, kde si opatrovateľka zapisuje službu a čas poskytnutej OS. Pravdivosť vykonávania OS potvrdí podpisom opatrovaný, príp. zákonný zástupca.
 • U opatrovaného je zavedený zošit, kde opatrovateľka zapisuje všetky zmeny zdrav. stavu počas poskytovania OS a zároveň slúži na odovzdávanie informácií medzi opatrovateľkou a rodinou opatrovaného.
 • Na základe záznamu o počte skutočne poskytnutých hodín OS vystaví koordinátorka OS platbu za OS.
 • Záznam zašle spolu s faktúrou na obecný úrad.
 • Obecný úrad do 14 dní uhradí faktúru.

Potrebné tlačivá pri zahájení OS:Cenník:

KONTAKTUJTE NÁS:

 • tel./fax: 043/423 75 77
 • mobil: 0907 807 832
 • e-mail: osl@samaritan.sk

 

P6130124.jpg, 85kB

P6130122.jpg, 83kB