Projekt:

"Ďalším vzdelávaním bližšie ku klientovi"

evid.číslo 2006/3.2./01/014, ITMS 11230210781 - www.esf.gov.sk, www.samaritan.sk

Realizátorom projektu je SAMARITÁN, n.o.

Projekt je podporený v rámci operačného programu SOP ĽZ 2006/3.2/01 a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Aktuálne informácie

O projekte

Vzdelanosť patrí k základným cieľom, ale zároveň aj k nevyhnutným dôsledkom modernej spoločnosti. V praxi to znamená, že organizácie si potrebu zamestnancov s vysokou úrovňou pracovnej spôsobilosti riešia nielen systematickým vyhľadávaním schopných, odborne a psychicky pripravených uchádzačov o prácu z vonkajších zdrojov, ale aj odbornou prípravou a rozvojom vlastných zamestnancov v súlade so svojimi strategickými záujmami a potrebami. Vzdelávanie zamestnancov možno charakterizovať ako permanentný proces, v ktorom nastáva prispôsobovanie a zmena pracovného správania, úrovne vedomostí, zručností a motivácie zamestnancov podniku tým, že sa učia na základe rôznych metód.

Investovanie do ľudských zdrojov vedie k ich celkovému zhodnoteniu, ktoré sa konkrétne prejavuje prostredníctvom:

  • Zvýšenia výkonu zamestnancov a úrovne poskytovaných služieb
  • Možnosti využitia vlastných zdrojov na pokrytie potreby zamestnancov
  • Sebarealizácii a spokojnosti zamestnancov, ich loajality voči zamestnávateľovi.

S filozofiou rozvoja ľudských zdrojov vo svojej organizácii vstúpili do partnerstva v projekte "Ďalším vzdelávaním bližšie ku klientovi" s neziskovou organizáciou SAMARITÁN aj Martinská fakultná nemocnica a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Projekt je zameraný na rozšírenie nových vedomostí a skvalitnenie poskytovaných služieb. Pri realizácií projektu veľmi úzko spolupracujeme so zástupcami týchto organizácií. Na ÚPSVaR komunikujeme s vedúcou osobného úradu Mgr. Erikou Sabovou, ktorú sme požiadali o zhodnotenie a celkové posúdenie významu a prínosu doteraz uskutočnených projektových aktivít.

Zamestanci ÚPSVaR absolvovali sociálno - psychologický výcvik. V priebehu výcviku sa oboznámili so základmi, históriou i súčasnosťou sociálno-psychologických metód a práce s klientmi, ktorí sa nachádzajú v zložitej sociálnej, zdravotnej i spoločenskej situácii.

Počas výcviku boli v spolupráci s odbornými lektormi modelované rôzne situácie, ktorých účelom bolo bližšie sa zoznámiť so situáciami, ktoré sa vyskytujú pri práci s klientmi. Išlo teda o zoznámenie sa s metódami psycho-sociálneho prístupu ku klientovi.

Pri odbornom vedení sa zamestnanci úradu učili ako cielenými krokmi a vhodným pôsobením na klienta je možné objasniť, zmierniť a aj odstrániť chybné životné postoje klienta. Účastníci výcviku sa zoznámili s etapami sociálnej práce s klientom.

V závere uvedeného výcviku zamestnanci úradu vypracovali Prípadové štúdie, ktoré predstavujú metódu sociálnej práce a pri ktorej každý účastník výcviku predstavil konkrétny prípad riešenia situácie klienta i s načrtnutím spôsobu vyriešenia takejto situácie.

Taktiež účastníci úspešne absolvovali ústnu časť záverečných pohovorov.

Všetci zamestnanci konštatovali, že tento sociálno-psychologický výcvik znamenal pre ich prácu i osobný rozvoj prínos a obohatenie. Významná bola i skutočnosť, že sa samotní zamestnanci lepšie spoznali i medzi sebou, čo v budúcnosti určite významne ovplyvní i vzájomné pracovné i osobné kontakty.

Na zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine sú vyvíjané zvýšené jazykové nároky a z toho dôvodu sme oslovili a privítali možnosť ďalšieho vzdelávanie v jazykovej oblasti v spolupráci so Samaritánom. Vyššie uvedené jazykové školenie sa v dohľadnej dobe uskutoční, čo považujeme za úspech a jedno z najdôležitejších medzníkov vo vzdelávaní pre našich zamestnancov. Po predchádzajúcej dobrej skúsenosti s organizáciou a lektorským zabezpečením veríme, že aj jazykové vzdelávanie pre všetky zainteresované strany bude prínosom.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine privíta aj do budúcnosti spoluprácu s neziskovou organizáciou SAMARITÁN.

 

 


Samaritán vzdeláva zdravotníkov

Takmer tri stovky zamestnancov Martinskej fakultnej nemocnice absolvovali od októbra minulého roku vzdelávacie kurzy, ktoré sú súčasťou projektu mimovládnej organizácie Samaritán. Cieľom projektu, na ktorý Samaritán získal z Eurofondov dotáciu vo výške 9,6 miliónov korún, je zvýšenie rozsahu celoživotného vzdelávania. Okrem MFN sa do neho zapojil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine.

Podľa slov námestníčky MFN pre ošetrovateľstvo Bc. Jany Vadkertiovej zamestnanci nemocnice mohli absolvovať jazykové kurzy angličtiny, nemčiny a počítačový alebo masérsky kurz. Kurz anglického jazyka už ukončilo 48 ľudí a ďalších 24 ho absolvuje v súčasnosti. Rovnako je to aj s kurzom nemeckého jazyka. Kurz práce s PC už absolvovalo 24 ľudí a na ďalších 25 hodiny ešte čakajú. Okrem toho 45 zamestnancov ukončí kurz základnej masáže a ďalších 45 kurz reflexnej masáže. Ako povedala Jana Vadkertiová, zdravotníci sú s kurzami spokojní. Ona sama vníma takýto spôsob celoživotného vzdelávania ako veľmi prínosný a spoluprácu so Samaritánom považuje za vysoko profesionálnu.

Mgr. Katarína Kapustová, PR Manager

Z pohľadu frekventantky o masérskom kurze:

Po absolvovaní masérskeho kurzu, ktorý pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov Martinskej fakultnej nemocnice zabezpečila organizácia SAMARITÁN sa chcem veľmi pekne poďakovať "Samaritánom" za to, že mi umožnili naučiť sa niečo nové, čo mi určite pomôže v mojom ďalšom živote - pracovnom i súkromnom. Tie dni a týždne, keď sme sa my, nováčikovia učili prvé hmaty naozaj ťažkej driny zvanej klasická masáž a reflexná masáž chodidla nám všetkým utiekli veľmi rýchlo, aj keď začiatky boli nekonečné..... Určite žiadny z nás, absolventov, veľmi dlho nezabudne na rezký, zvučný hlas našej milej lektorky Evky a ešte dlho budeme pri masáži pacientov, klientov, príbuzných či priateľov v duchu počuť jej dobre mienené rady a upozornenia.

Tak teda, milí Samaritáni, ďakujem Vám, že som mohla spoznať skvelých ľudí, že som aspoň trochu nahliadla do spôsobu Vášho života a veľmi náročnej práce, že som stretla kolegyne a kolegov, s ktorými sa počas každodenného pracovného kolotoča v nemocnici nemám šancu inak stretnúť. Všetkým Vám prajem veľa úspechov, samých spokojných ľudí okolo seba, nech sa Vám darí v práci i súkromnom živote a teším sa na naše ďalšie stretnutia..

Ing. Michaela Krajčovičová

 

 


Nové schválené aktivity od 01.01 2008

  • Základy vizáže pre klientov
  • Kurz posunkovej reči a odzerania

Základy vizáže pre klientov - Tento kurz je určený zamestnancom našej organizácie a tiež pre zamestnancov nášho partnera Martinskej fakultnej nemocnice v trvaní 50 hodín. Kurz je zameraný na osvojenie si praktických zručností pri práci s klientmi. Obsahom tohto kurzu budú základy holenia, strihania, starostlivosť o pleť a manikúra.

Posunková reč a odzeranie - na základe skúseností našich opatrovateliek chceme zaradiť do komplexného vzdelávania aj kurz "Posunkovej reči a odzerania". Tento kurz je veľmi potrebný pre prácu s klientmi, ktorí stratili schopnosť normálnej komunikácie, či už sluchovo postihnutí, alebo klientov po mozgovej príhode. Taktiež máme informácie, že tento kurz sa bude vyžadovať v budúcnosti u osôb, ktoré budú chcieť vykonávať osobnú asistenciu.