Projekt:

Krok za krokom k novému systému zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Turca

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

Vďaka finančným prostriedkom z ESF nezisková organizácia SAMARITÁN od 1. 10. 2005 do 31. 5. 2007 realizoval projekt "Krok za krokom k novému systému zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Turca."

V rámci projektu bolo:

  • zaradených 140 evidovaných nezamestnaných
  • 136 úspešne ukončilo školenia, z toho:
  • Opatrovateľský kurz 1. stupňa v rozsahu 100 hodín absolvovalo 133 UoZ
  • Opatrovateľský kurz 2. stupňa v rozsahu 100 hodín absolvovalo 32 UoZ
  • 3. stupeň OK - Sociálno psychologický výcvik v rozsahu 150 hodín absolvovalo 59 UoZ
  • 4. stupeň OK - Základné kroky pri začatí podnikania v rozsahu 104 hodín absolvovalo 17 UoZ
  • Všetky stupne OK absolvovalo 11 UoZ

Partneri pri realizácii projektu: ÚPSVaR, JLF UK Ústav ošetrovateľstva, DDaDSS pre dospelých v T.Tepliciach, DDaDSS pre dospelých v Martine a Domov Sv.Martina, zariadenie opatrovateľskej služby v Martine

Spolupracujúce organizácie na projekte:

  • Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava
  • Regionálne poradenské a informačné centrum, Martin

Aktivity projektu je možné považovať za úspešné. Zo 140 uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivít projektu 136 ukončilo celý proces vzdelávania. Pri ukončení projektu bolo 91 absolventov zaradených do pracovného života, čo predstavuje úspešnosť projektu v percentuálnom vyjadrení 67,4%.

Rok po ukončení projektu bolo 116 absolventov zaradených do pracovného života, čo predstavuje úspešnosť projektu v percentuálnom vyjadrení 85,3%. Zároveň podľa zistení bolo z týchto frekventantov znovu zaradených do evidencie 12 UoZ.

Týmto projektom sme pomáhali celému regiónu! SME TU PRE VÁS....